cf. ՎԵՐԸՆԿԱԼ.

Մեծագունի ակնկալեալ բարձի պատուոյ, եւ վերընկալուչ զնա առնելոյ ինքնիշխան կամաց։ Մարտիրոսական հանդիսի վիճակացն լինել վերընկալուչ. (Յհ. կթ.։)