s.

Ի վերայ կամ ի վերուստ եկաւորութիւն. իջումն. գալուստ.

Կուսութեամբ յղութիւն կրել՝ հոգւոյն սրբոյ վերրեկութեամբն։ Հոգւոյն վերեկութեամբ։ Կիւրղ. (ղկ.։ եւ Նանայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերեկութիւն վերեկութիւնք
accusatif վերեկութիւն վերեկութիւնս
génitif վերեկութեան վերեկութեանց
locatif վերեկութեան վերեկութիւնս
datif վերեկութեան վերեկութեանց
ablatif վերեկութենէ վերեկութեանց
instrumental վերեկութեամբ վերեկութեամբք