չ.

ՎԵՐԱՂԱՂԱԿԵԼ. Վերագոչել. կարդալ.

Հռչակաւոր ձայնիւ վերաղաղակեալ՝ արձակեաց զոգին. (Զքր. կթ.։)

Ի խոնարհ եւ ի տարակոյս բանից թախծեալ սրտիւք երկնային թագաւորն անամօթ վերաղաղակէին. (Կլիմաք.։)