vn.

to flow, to run out, to leak;
to creep into a hole;
— աչաց, to become weak, to have the sight fail or grow dim, to water, cf. Վատեմ, cf. Ծիւրեմ;
սորեալ աչք, hollow, sunken eyes.

չ.

διαρρέω perfluo καταρρέω defluo, scaturio. Ընդ սորա բերիլ՝ հոսիլ՝ ծորիլ՝ թորթորիլ որպէս ջուր. կաթել. քամել. սորորել. ջրի պես վազել.

Այս իմ մեղք, որք սորեն յետոյ զկնի իմ (իբրեւ աւազ ընդ փսիադ ծակ). (Վրք. հց. ՟Ժ։)

Եռացին որդունք ընդ աչս նորա եւ ի վայր սորեցին ընդ ըռնդունս նորա. (Եղիշ. ՟Է։)

ՍՈՐԵԼ. որպէս Սորամուտ լինել. εἱσδύνω subeo, ingredior.

Սորեցին յայրս, թափեան յանտառս. (Երեմ. ՟Դ. 29. յորմէ եւ Յհ. կթ.։)

ՍՈՐԵԼ ԱՉԱՑ. ἑκλείπω deficio. պակասիլ ջրոյ կամ լուսոյ աչաց. վատիլ. ծիւրիլ. պակսիլ.

տացէ քեզ տէր սիրտ տրտմեալ, եւ աչս սորեալս։ Առ ի սորելոյ աչաց իւրոց, եւ մաշելոյ զանձն նորա։ Ցիռք ի դաշտս ծծեցին զօդս իբրեւ զվիշապս, եւ սորեցին աչք իւրեանց, զի ոչ գոյր խոտ. (Օր. ՟Ի՟Ը. 69։ ՟Ա. Թագ. ՟Բ. 33 ։ Երեմ. ՟Ժ՟Դ. 6։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աքսորեմ, եցի

Սորսորեմ, եցի

Voir tout