cf. ՊԱՂԱՏԱՆՔ. որ եւ ՊԱՂԷՏ.

Մի՛ եղիցի ի վերայ նոցա աղաչանք եւ պաղատ. (Եփր. յես.։)

ՊԱՂԱՏ կամ ՊԱՂԱՏՆ. cf. ՊԱԼԱՏ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Կուրապաղատ

Կուրապաղատութիւն, ութեան

Մեծապաղատ

Պաղատախառն

Պաղատանք, նաց

Պաղատիմ, եցայ

Պաղատիտ, տտի

Պաղատումն, ման

Պաղատտիկ, տտկի

Voir tout