s.

thanks.

s.

իմա՛ կամ ընթերցի՛ր Շնորհակալութիւն.

Զկրեալ զլանան զշնորհութիւնն աստուծոյ արարչի ամենայնի. յն. ապաշնորհեալք. (Եւս. պտմ. ՟Դ. 25. կամ 29։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շնորհութիւն շնորհութիւնք
accusatif շնորհութիւն շնորհութիւնս
génitif շնորհութեան շնորհութեանց
locatif շնորհութեան շնորհութիւնս
datif շնորհութեան շնորհութեանց
ablatif շնորհութենէ շնորհութեանց
instrumental շնորհութեամբ շնորհութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անշնորհութիւն, ութեան

Ապաշնորհութիւն, ութեան

Առանձնաշնորհութիւն, ութեան

Բարեշնորհութիւն, ութեան

Voir tout