adv.

προγνωστικῶς praecognitione, providenter. Որպէս նախագիտելով. յառաջագիտութեամբ.

Նախասահմանեալ նովաւ ամենայն, նախագիտապէս զլինելոցն՝ նախ քան զյաւագն գալ. (Մաքս. ի դիոն.։)