cf. ՅԱՄԱՌՈՒԹԻՒՆ.

Կամին զքոյդ տեսանել զյամառումդ. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յամառումն յամառմունք
accusatif յամառումն յամառմունս
génitif յամառման յամառմանց
locatif յամառման յամառմունս
datif յամառման յամառմանց
ablatif յամառմանէ յամառմանց
instrumental յամառմամբ յամառմամբք