cf. ՄԵՆԱՄԱՐՏԻԿ.

Խոստացաւ միայնամարտիկ լինել թնդ նմա. (Պտմ. աղեքս.։)

Ի հանդէս ճակատացելոց ի միայնամարտիկ զինուորութեան։ Քանի՛ սաղարք միայնամարտիկ ախոյանք իցեն. (Արծր. ՟Բ. 5։ ՟Գ. 1։)