adj.

in great drops, raining violently, showering.

adj.

Որոյ կաթիլքն կամ շիթքն են մեծ. ջաղբ.

Վասն իջման հոծ եւ մեծակաթիլ անձրեւաց. (Վանակ. յոբ.։)