vn.

to change into lute or mud.

չ.

ԿԱՒԱՆԱԼ. πηλοῦμαι lutesco. Լինել որպէս կաւ կամ շաղախ. եւ Շաղախիլ.

Ջուր թանձրացեալ եւ կաւացեալ՝ լինի երկիր. Իսկ ջեռեալ եւ շոգացեալ՝ լինի օդ. (Նիւս. բն.։)

Ոչ նահանջի բան մեր ծպտեալ եւ ծրարեալ, կամ ի ծամելիս կաւացեալ (թերեւս բամբասանօք). (Մագ. ՟Կ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կաւանամ
դու կաւանաս
նա կաւանայ
մեք կաւանամք
դուք կաւանայք
նոքա կաւանան
Imparfait
ես կաւանայի
դու կաւանայիր
նա կաւանայր
մեք կաւանայաք
դուք կաւանայիք
նոքա կաւանային
Aoriste
ես կաւացայ
դու կաւացար
նա կաւացաւ
մեք կաւացաք
դուք կաւացայք
նոքա կաւացան
Subjonctif
Présent
ես կաւանայցեմ
դու կաւանայցես
նա կաւանայցէ
մեք կաւանայցեմք
դուք կաւանայցէք
նոքա կաւանայցեն
Aoriste
ես կաւացայց
դու կաւասցիս
նա կաւասցի
մեք կաւասցուք
դուք կաւասջիք
նոքա կաւասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կաւանար
դուք մի՛ կաւանայք
Impératif
դու կաւացի՛ր
դուք կաւացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կաւասջի՛ր
դուք կաւասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Սակաւանամ, ացայ

Voir tout