s.

seam;
suture;
առանց —ի, without seam.

s.

ῤαφή sutura Կարուած. կարաւանդ. զօդ հանդերձիձ, կամ զրահից, եւ մարմնոյ. կար, կապ. պաղ.

Պատմուճանն էր առանց կարանի՝ ի վերուստ փորանկեալ ամենեւին. յն. անկար. ἅρραφος insutilis, inconsutus. (Յհ. ՟ժ՟թ 25։)

Կարանէ ի կարան թափ հանեալ զնետն։ Զի նետն թափ կարանէ ի կար անցեալ էր. (Բուզ. ՟Ե. 43։)

Որո՞վք կարանովք պնդեցի ես զերկին. (Վանակ. յոբ.։)

Խոնաւութեան գոլորշոյն ըստ կարանս ի վեր ելանելով առոգեր զսա։ Եւ կարանացն իսկ պէսպէս տեսակքն եղեն (ի մարմնի). (Պղատ. տիմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կարան կարանք
accusatif կարան կարանս
génitif կարանի կարանաց
locatif կարանի կարանս
datif կարանի կարանաց
ablatif կարանէ կարանաց
instrumental կարանաւ կարանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկարանամ, ացայ

Բժշկարան, աց

Բնակարան, աց

Գրկարան

Դաստիարակարան

Դատարկարան

Ընդերկարանամ, ացայ

Խնկարան, աց

Խորտկարան, աց

Ծածկարան, աց

Կանկարանոց, աց

Կոնդակարան, աց

Կտակարան, աց

Կրակարան, աց

Հայկարան

Ձիարձակարան, աց

Ճաշակարան

Յերկարանամ, ացայ

Յիշատակարան, աց

Ողորկարան

Voir tout