s.

leaking;
trickling.

s.

Կայլականալն. բղխումն.

Կենդանի կայլակման արեան կենարարին. (Անան. եկեղ։)

Աղբերց կայլակմունք. (Նար. ՟Կ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif կայլակումն կայլակմունք
accusatif կայլակումն կայլակմունս
génitif կայլակման կայլակմանց
locatif կայլակման կայլակմունս
datif կայլակման կայլակմանց
ablatif կայլակմանէ կայլակմանց
instrumental կայլակմամբ կայլակմամբք