vn.

cf. Կամիմ.

cf. ԿԱՄԻՄ. կամենալ, ուզենալ.

Թէ զայլ ոք ընտրել կամենայք։ Որքան կամենայ ոք, եւ այլն. (Յհ. կթ.։ Սարգ.։ ՃՃ.։ Վրք. հց.։ Յայսմաւ.։ (Իբր կամիցիմ, ցիս, եւ այլն. կամ յօժարիլ. ուզելու ըլլալ )։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կամենամ
դու կամենաս
նա կամենայ
մեք կամենամք
դուք կամենայք
նոքա կամենան
Imparfait
ես կամենայի
դու կամենայիր
նա կամենայր
մեք կամենայաք
դուք կամենայիք
նոքա կամենային
Aoriste
ես կամեցայ
դու կամեցար
նա կամեցաւ
մեք կամեցաք
դուք կամեցայք
նոքա կամեցան
Subjonctif
Présent
ես կամենայցեմ
դու կամենայցես
նա կամենայցէ
մեք կամենայցեմք
դուք կամենայցէք
նոքա կամենայցեն
Aoriste
ես կամեցայց
դու կամեսցիս
նա կամեսցի
մեք կամեսցուք
դուք կամեսջիք
նոքա կամեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կամենար
դուք մի՛ կամենայք
Impératif
դու կամեցի՛ր
դուք կամեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կամեսջի՛ր
դուք կամեսջի՛ք