vn.

to bewed, to stoop, to grow crooked.

չ.

Կամար կամ կամարաձեւ լինել.

Խորանաձեւ կամարացեալ օդ վերնական։ Գմբեթաձեւ կամարացեալ նման ձեղուան. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես կամարանամ
դու կամարանաս
նա կամարանայ
մեք կամարանամք
դուք կամարանայք
նոքա կամարանան
Imparfait
ես կամարանայի
դու կամարանայիր
նա կամարանայր
մեք կամարանայաք
դուք կամարանայիք
նոքա կամարանային
Aoriste
ես կամարացայ
դու կամարացար
նա կամարացաւ
մեք կամարացաք
դուք կամարացայք
նոքա կամարացան
Subjonctif
Présent
ես կամարանայցեմ
դու կամարանայցես
նա կամարանայցէ
մեք կամարանայցեմք
դուք կամարանայցէք
նոքա կամարանայցեն
Aoriste
ես կամարացայց
դու կամարասցիս
նա կամարասցի
մեք կամարասցուք
դուք կամարասջիք
նոքա կամարասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ կամարանար
դուք մի՛ կամարանայք
Impératif
դու կամարացի՛ր
դուք կամարացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու կամարասջի՛ր
դուք կամարասջի՛ք