adj.

condensable.

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխախտական, ի, աց

Ժանտախտական

Ժխտական

Խտականութիւն, ութեան

Մաղձախտական

Ուխտական

Չարախտական

Պանդխտական

Տարախտական

Քեմխտական

Voir tout