adj.

Ուր արքայ բնակէ.

Զանցանէր պայծառութեամբ քան զթագաւորաբնակ արքունեօքն. (Եղիշ. ՟Գ։)

Թագաւորաբնակ քաղաք. (Ճ. ՟Ա.։)

Դղրդեաց ի հիմանց զթագաւորաբնակ աշխարհս. (Արշ.։)