Other definitions containing this entry

Ձիընթացք

cf. Ձիընթացարան.


Voir tout

s.

στάδιον stadium, curriculum Որոշեալ վայր ընթանալոյ. ասպարէզ. ստադիոն. վազելու տեղ.

Զգաստութեամբ յընթացարանսն եւ ի գազանամարտս արուեստիւ գործեն. (Փիլ. տեսական.։)

Բայց որոշման սոցա տեղի են զանազան, զոր մոլորակք աստեղքն ունին ընթացարան. (Երզն. ոտ. երկն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընթացարան ընթացարանք
accusatif ընթացարան ընթացարանս
génitif ընթացարանի ընթացարանաց
locatif ընթացարանի ընթացարանս
datif ընթացարանի ընթացարանաց
ablatif ընթացարանէ ընթացարանաց
instrumental ընթացարանաւ ընթացարանաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ձիընթացարան, աց

Voir tout