s.

trampling upon;
subjection;
project, purpose, design;
սպանանել ձիախրոխտ ընթադրութեամբ, to ride over and trample to death.

Other definitions containing this entry

Սպանանեմ, սպանի

to kill, to slay, to put to death, to take away life, to assassinate, to massacre, to slaughter, to cut the throat of, to behead, to execute;
— զմիմեանս, to kill each other;
— զկրակ, to put out, to extinguish, to quench fire;
cf. Ընթադրութիւն.


Voir tout

s.

Ենթադրութիւն, որպէս Կոխան առնելն, եւ ոտնհարութիւն.

Սպանանեն ձիախրոխտ ընթադրութեամբ ի վատնեան դաշտին. (Յհ. կթ.։)

Զլքումն լաւացն, զընթադրութիւնս անկարծիցն (կամ անկածիցն). (Նար. ՟Խ՟Ե։)

Եւ որպէս Առաջարկութիւն. դիտաւորութիւն. որպէս յն. ὐπόθεσις.

Բոլոր դիտումնն մեր, եւ նորին գրոյս ընթադրութիւն՝ խաղաղութեանն է ուղղութիւն. (Գերմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ընթադրութիւն ընթադրութիւնք
accusatif ընթադրութիւն ընթադրութիւնս
génitif ընթադրութեան ընթադրութեանց
locatif ընթադրութեան ընթադրութիւնս
datif ընթադրութեան ընթադրութեանց
ablatif ընթադրութենէ ընթադրութեանց
instrumental ընթադրութեամբ ընթադրութեամբք