cf. ԸՆԴԴԻՄԱՄԱՐՏ.

Ո՛չ հիւանդութիւն՝ մահու ընդդիմամարտիկ. (Մամբր.։)

Ծաղր առնէին զընդդիմամարտիկսն. (Բրս. ՟խ. մկ.։)

Զընդդիմամարտիկսն տկար գոլ համարեալ ըստ իւրեանց կարծեաց։ Համարին ընդդիմամարտկացն յաղթող լինել. (Դիոն. ածայ.։)