s.

coolness, freshness, refreshment, refrigeration;
ի զովութեան երեկոյի, in the cool of the evening.

s.

Զով գոլն. զովացումն. հովութիւն. ցրտութիւն. պաղութիւն, պաղուկութիւն.

Օդոցն զովութեան. (Խոր. ՟Ա. 15։)

Զովութիւնն՝ որ ի մարմնի նորա բնականայր. (Եփր. թագ.։)

Խելապատիկիդ զովութեան. (Մագ. ՟Ձ՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif զովութիւն զովութիւնք
accusatif զովութիւն զովութիւնս
génitif զովութեան զովութեանց
locatif զովութեան զովութիւնս
datif զովութեան զովութեանց
ablatif զովութենէ զովութեանց
instrumental զովութեամբ զովութեամբք