vn.

cf. Զմայլիմ.

cf. ԶՄԱՅԼԻՄ, իբր Յագիլ, յափրանալ.

Չի՛ք անդ վաստակել, եւ ո՛չ յագել եւ ո՛չ զմայլանալ. (Ոսկ. եբր. ՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես զմայլանամ
դու զմայլանաս
նա զմայլանայ
մեք զմայլանամք
դուք զմայլանայք
նոքա զմայլանան
Imparfait
ես զմայլանայի
դու զմայլանայիր
նա զմայլանայր
մեք զմայլանայաք
դուք զմայլանայիք
նոքա զմայլանային
Aoriste
ես զմայլացայ
դու զմայլացար
նա զմայլացաւ
մեք զմայլացաք
դուք զմայլացայք
նոքա զմայլացան
Subjonctif
Présent
ես զմայլանայցեմ
դու զմայլանայցես
նա զմայլանայցէ
մեք զմայլանայցեմք
դուք զմայլանայցէք
նոքա զմայլանայցեն
Aoriste
ես զմայլացայց
դու զմայլասցիս
նա զմայլասցի
մեք զմայլասցուք
դուք զմայլասջիք
նոքա զմայլասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ զմայլանար
դուք մի՛ զմայլանայք
Impératif
դու զմայլացի՛ր
դուք զմայլացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու զմայլասջի՛ր
դուք զմայլասջի՛ք