adj.

of seven candles or lights (chandelier).

adj.

ԵՕԹՆԱՃՐԱԳ ԵՕԹՆԱՃՐԱԳԵԱՆ. ἐπτάλυχνος septem lucernas habens որ եւ ԵՕԹՆՃՐԱԳԵԱՆ. Որ ունի եօթն ճրագունս. եօթնաջահեան. եօթնալոյս.

Եօթնաճրագ աշտիճանօք. (Գանձ.։)

Եօթնաճրագեան աշտանակ. (Ճ. ՟Գ.։)