va.

to asssemble, to convoke.

ն.

ἑκκλησιάζω, ἑξεκκλησιάζω congrgo in coetum, in concionem convoco Ժողովել զհաւատացեալս ի մի վայր. կոչել ի մի տեղի՝ ի լուր բանից, եւ ի խորհուրդ. ժողվել, մէկտեղել.

Զամենայն ժողովուրդն եկեղեցացուսցես ի դուռն խորանին վկայութեան. (Ղեւտ. ՟Ը. 3։)

Եկեղեցացո՛ առ իս զժողովուրդդ։ Ընթեռնուցուք զօրէնս զայս ... եկեղեցացուցեալ զժողովուրդն. (Օրին. ՟Դ. եւ ՟Լ՟Ա։)

Եկեղեցացոյց արքայ սողոմոն զամենայն ծերս իսրայէլի. (՟Գ. Թագ. ՟Ը. 1։)

Մերթ՝ որպէս Եկեղեցի ձեւացուցանել. ժամու պէս ընել.

(Յեսու) զգարէզին եկեղեցացոյց, եւ զգեբաղ սարկաւագանոց շինեաց. (Եղիշ. յես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես եկեղեցացուցանեմ
դու եկեղեցացուցանես
նա եկեղեցացուցանէ
մեք եկեղեցացուցանեմք
դուք եկեղեցացուցանէք
նոքա եկեղեցացուցանեն
Imparfait
ես եկեղեցացուցանեի
դու եկեղեցացուցանեիր
նա եկեղեցացուցանէր
մեք եկեղեցացուցանեաք
դուք եկեղեցացուցանեիք
նոքա եկեղեցացուցանեին
Aoriste
ես եկեղեցացուցի
դու եկեղեցացուցեր
նա եկեղեցացոյց
մեք եկեղեցացուցաք
դուք եկեղեցացուցէք
նոքա եկեղեցացուցին
Subjonctif
Présent
ես եկեղեցացուցանիցեմ
դու եկեղեցացուցանիցես
նա եկեղեցացուցանիցէ
մեք եկեղեցացուցանիցեմք
դուք եկեղեցացուցանիցէք
նոքա եկեղեցացուցանիցեն
Aoriste
ես եկեղեցացուցից
դու եկեղեցացուսցես
նա եկեղեցացուսցէ
մեք եկեղեցացուսցուք
դուք եկեղեցացուսցջիք
նոքա եկեղեցացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ եկեղեցացուցաներ
դուք մի՛ եկեղեցացուցանէք
Impératif
դու եկեղեցացո՛
դուք եկեղեցացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու եկեղեցացուցանիջիր
դուք եկեղեցացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու եկեղեցացուսջի՛ր
դուք եկեղեցացուսջի՛ք