s.

being, existence.

s.

εἵναι, ὐπάρξια esse, existentia Ելն, գոլն, գոյութիւն. ըլլալը.

Պատճառ է՝ ո՛չ ճշմարիտն բան՝ ելութեանն սոկրատայ, այլ ելութիւն սոկրատայ պատճառ եղեւ գոլոյ զճշմարիտն բան. (Անյաղթ ստորոգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ելութիւն ելութիւնք
accusatif ելութիւն ելութիւնս
génitif ելութեան ելութեանց
locatif ելութեան ելութիւնս
datif ելութեան ելութեանց
ablatif ելութենէ ելութեանց
instrumental ելութեամբ ելութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աղաչելութիւն, ութեան

Աճելութիւն, ութեան

Այցելութիւն, ութեան

Անաճելութիւն, ութեան

Անարգելութիւն, ութեան

Անընդելութիւն, ութեան

Անընտելութիւն, ութեան

Անծնելութիւն, ութեան

Անկատարելութիւն, ութեան

Անպակասելութիւն, ութեան

Անսիրելութիւն, ութեան

Առաւելութիւն, ութեան

Առաքելութիւն, ութեան

Ատելութիւն, ութեան

Բանտարգելութիւն, ութեան

Եկելութիւն, ութեան

Եղելութիւն, ութեան

Երեւելութիւն, ութեան

Զենելութիւն, ութեան

Ընդելութիւն, ութեան

Voir tout