s.

straw-berry;
arbute-berry;
տունկ —ի, straw-berry-plant.

s.

ԵԼԱԳ կամ ԵԼԱԿ. Պտուղ բուսոյ յերեսս երկրի կարմրերանգ եւ ախորժահամ. խմորուկ. իտ. ֆրա՛կօլա։ Ա՛յլ է եւ համանման պտուղ թփոյ.

Որ քաղէք զծաղկունս եւ զգետնածին ելագս։ Բուսանին ելագք մրտիկք. (Ստեփ. լեհ.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առասպելագիր

Առաւելագրութիւն, ութեան

Առաքելագործ

Արեւելագէտ

Աւելագոյն

Աւելագրեմ, եցի

Երեւելագոյն

Ընտրելագոյն

Թելագիր

Խելագար, աց

Խելագարանք

Խելագարիմ, եցայ

Խելագարութիւն, ութեան

Կատարելագործ

Կատարելագործեմ, եցի

Կատարելագործութիւն, ութեան

Հայելագործ, աց

Հայելագործութիւն, ութեան

Հեծելագունդ, գնդի

Սքանչելագեղ

Voir tout