adj.

extant;

s.

being.

cf. ԳՈՅ.

Ընդ նախեղակ գոյակն միացեալ. (Նար. կուս.։)

Ներգործեալ զիմանալեաց գոյակսն. (Շար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գերագոյակ

Գոյական

Գոյականութիւն, ութեան

Գոյակից

Գոյակցութիւն, ութեան

Համագոյական

Համագոյակից

Նախագոյակ, աց

Ներգոյական

Voir tout