s.

Ունելն զգէսս.

Հեր գլխոյ նորա թխակերպ՝ գանգուրագեղ գիսաւորութեամբ. (Արծր. ՟Ե. 11։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif գիսաւորութիւն գիսաւորութիւնք
accusatif գիսաւորութիւն գիսաւորութիւնս
génitif գիսաւորութեան գիսաւորութեանց
locatif գիսաւորութեան գիսաւորութիւնս
datif գիսաւորութեան գիսաւորութեանց
ablatif գիսաւորութենէ գիսաւորութեանց
instrumental գիսաւորութեամբ գիսաւորութեամբք