adj.

who diligently visits and ornaments sepulchres.

adj.

Սիրօղ գերեզմանաց. փոյթ յայց առնել եւ ի զարդարեալ զշիրիմս.

Հանապազ գերեզմանասէրք էին. (Մամբր.։)