adj.

remote, distant, far;
ի — լինել, to absent one's self, to quit.

Other definitions containing this entry

Ի բացեայ

cf. Բացեայ.


Կոյս, կուսաց

towards, in the direction of;
ընդ ո՞ր կոյս, which way ? where ? ի կուսէ անտի, on that side or part;
յամենայն կուսաց, on all sides;
յոր եւ — կամիցի, wherever he pleases;
յայս — յայն —, from one side to another, on one side the other, here & there;
զգնալ յայս — եւ յայն —, to take a walk & thither, to & fro;
յայս —՝ յայն — զետոյն, on this side & on that of the river, here & there;
յայն — ծովուն, beyond the sea;
ի թիկունս —, յետ —, behind one's back, behind, from behind;
յարեւելից կուսէ, from the East;
յարեւմուտս —, towards the West;
ի մէնջ կուսէ, for us, for our part, as for us;
ի մեր — է, he is on our side, he is favourable to us;
ի կատարածն — թղթիս, towards the end of my letter;
ելանել ի բացեայ —, to retire aside;
ի չորս — վիմաց, of hewn stone.


Voir tout

adj.

Բացական, բացակայ, հեռաւոր.

Ահարկու մօտաւորաց եւ բացէից լինի. (Շիր.։)

Զդատաստանն Աստուծոյ բացեայ քարոզել. (Վանակ. յոբ.։)

Ի ԲԱՑԵԱՅ. որ գրի Ի ԲԱՑԷ. cf. Ի։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ի բացեայ

Voir tout