ն.

ἁποκυρίσσω praedico, celebro, pubblic Հռչակաւ յայտնի քարոզել, հրատարակել. կր. Հանդիսանալ.

Սեղանոյն բացումն զյայտնապէս երեւումն աստուածութեանն ամենայն արարածոց բացաքարոզէ. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Միայն մարգարէին բացաքարոզի նշանն. (Նչ. եզեկ.։)

Ինքն բացաքարոզի. (Վանակ. յոբ.։ (որ ըստ ոճոյ յն. է եւ նշաւակիլ)։)