cf. ԲԱԴՐՈՆ.

Զոր օրինակ եթէ ոք վասն բաթրոնի՝ որ ի տան իցէ, կամ վասն սանդղոց՝ պայծառանալ համարիցի, եւ ոչ վասն զի մարդն է՝ յօրանալ. (Ոսկ. մտթ.) (Ըստ յն. վա՛թրօն, βάθρον, է սանդուղք, եւ խարիսխ, եւ բազմոց։)