ձ.

καταπίπτω labor Բախիլ. հարկանիլ զքարի. չարաչար անկանիլ. զարնըւիլ ինկնալով. վուրուլմագ, չարփըլմագ.

Գահէ ի գահ կործանեալք անկեալք բաբախին. (Կոչ. ՟Զ. 21։)