s.

knowledge of traditions.

s.

Տեղեկութիւն աւանդութեանց, եւ տենչ դիտելոյ զխորհուրդ բանիցն աւանդելոց ի նախնեաց.

Այս աւանդագիտութեան (վասն ծագման աստեղն յակոբայ) սպասեալ մնային մոգքն. (Զքր. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աւանդագիտութիւն աւանդագիտութիւնք
accusatif աւանդագիտութիւն աւանդագիտութիւնս
génitif աւանդագիտութեան աւանդագիտութեանց
locatif աւանդագիտութեան աւանդագիտութիւնս
datif աւանդագիտութեան աւանդագիտութեանց
ablatif աւանդագիտութենէ աւանդագիտութեանց
instrumental աւանդագիտութեամբ աւանդագիտութեամբք