vn.

to become a borough.

չ.

Իբրեւ աւան լինել. փոխիլ յաւան. մեծանալ շինին եւ գտանիլ իբր քաղաքագիւղ.

Տեղին աւանանայր, քաղաքանայր. (Բուզ. ՟Դ. 12։)

Որք յետոյ աւանացեալ՝ անուանեցան Որթք. (Խոր. ՟Գ. 27։)

Ագարակաց աւանացեալ, եւ աւանաց քաղաքացեալ բազմամարդութեամբ եւ շինութեամբ. (Ասող. ՟Գ. 3)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես աւանանամ
դու աւանանաս
նա աւանանայ
մեք աւանանամք
դուք աւանանայք
նոքա աւանանան
Imparfait
ես աւանանայի
դու աւանանայիր
նա աւանանայր
մեք աւանանայաք
դուք աւանանայիք
նոքա աւանանային
Aoriste
ես աւանացայ
դու աւանացար
նա աւանացաւ
մեք աւանացաք
դուք աւանացայք
նոքա աւանացան
Subjonctif
Présent
ես աւանանայցեմ
դու աւանանայցես
նա աւանանայցէ
մեք աւանանայցեմք
դուք աւանանայցէք
նոքա աւանանայցեն
Aoriste
ես աւանացայց
դու աւանասցիս
նա աւանասցի
մեք աւանասցուք
դուք աւանասջիք
նոքա աւանասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աւանանար
դուք մի՛ աւանանայք
Impératif
դու աւանացի՛ր
դուք աւանացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու աւանասջի՛ր
դուք աւանասջի՛ք