adj.

male, masculine.

Other definitions containing this entry

Քարուականութիւն, ութեան

cf. Քարուականք.


Voir tout

adj.

ἁρσενικός masculinus Սեպհական արուաց կամ առն մարդոյ. արական։

Նմանութիւն արուական։ Պատկերս արուականս. (Օրին. ՟Դ 16։ Եզեկ. ՟Ժ՟Զ 17։)

Արուական բնութիւն, կամ անդամք, կամ բարբառ, կամ զօրութիւն, կամ զօրք, կամ բարեզարդութիւն. (Մանդ. ՟Ժ՟Թ։ Եզնիկ.։ Լծ. ածաբ.։ Միխ. ասոր.։ Ի գիրս խոսր.։)

Իգական բնութեան եւ արուական. (Պղատ. օրին. ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քարուականութիւն, ութեան

Քարուականք

Voir tout