ԱՐԴԱՐԱԽՕՍ ԱՐԴԱՐԱԽՕՍՈՂ. Ճշմարտախօս. ուղղախօս. ճշմարտբան. անկեղծ.

Ահա այր արդարախօս. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։)

Որ արդարախօս լինի, եւ անպատկառ յուղիղն. (Լմբ. առակ.։)

Որոց միտքն առաքինիք իցեն եւ արդարախօսք. (Մանդ. ՟Բ։)

Հաւանելով առաջիկայիցս իմոց բանց ի սիրելւոյն իմմէ եւ քան զշատս արդարախօսողէ. (Խոր. ՟Ա 5։)