cf. ԱՏՐԱԳՈՅՆ.

Շնորհել նմա ձիր զկայծն ատրորակ ի քարանց պատուականէ։ Մոյթք սեանցն հրատեսակք եւ ատրորակք։ Ատրորակն մեր մրցեալ յաջմէ. (Մագ. ՟Ժ. ՟Ժ՟Գ. ՟Կ՟Ը։)