vn.

to fill, to be full, fertile or fat.

չ.

Լ իանալ եւ հասունանալ արմտեանց.

Սերմունք ատոքացեալք։ Ատոքացեալ տեսցուք զբոյս ոճոյ։ Վասն այսորիկ առ սակաւ սակաւ յաստուածեղէն սեզանոյ աստի առեալ ձեզ ջամբեմ, զի եւ դուք քաղցրագոյն ատոքասջիք. (Ոսկ. յհ. ՟Ա 1. եւ 3։)

Սկսաւ որոմն մեղաց յերկրի մեր ատոքանալ. (Լմբ. ատ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ատոքանամ
դու ատոքանաս
նա ատոքանայ
մեք ատոքանամք
դուք ատոքանայք
նոքա ատոքանան
Imparfait
ես ատոքանայի
դու ատոքանայիր
նա ատոքանայր
մեք ատոքանայաք
դուք ատոքանայիք
նոքա ատոքանային
Aoriste
ես ատոքացայ
դու ատոքացար
նա ատոքացաւ
մեք ատոքացաք
դուք ատոքացայք
նոքա ատոքացան
Subjonctif
Présent
ես ատոքանայցեմ
դու ատոքանայցես
նա ատոքանայցէ
մեք ատոքանայցեմք
դուք ատոքանայցէք
նոքա ատոքանայցեն
Aoriste
ես ատոքացայց
դու ատոքասցիս
նա ատոքասցի
մեք ատոքասցուք
դուք ատոքասջիք
նոքա ատոքասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ատոքանար
դուք մի՛ ատոքանայք
Impératif
դու ատոքացի՛ր
դուք ատոքացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ատոքասջի՛ր
դուք ատոքասջի՛ք