adv.

here, in this place.

adv.

(որպէս թէ՝ Աստէն ուր). ἑνθάδε, ἑνθαῦτα. hic, istic. Աստ՝ (ըստ ամենայն առման) յայսմ տեղւոջ, վայրի, միջոցի, բան, եւ այլն.

Աստանօր ի սրբարանին. (Պիտ.։)

Աստանօր ի սրբարանին. (Պիտ.։)

Աստանօր նորոգեցաւ. (Շար.։)

Աստանօր նորոգեցաւ. (Շար.։)

Աստանօր պիտոյ են վարդապետք իմաստունք. (Վրք. հց.։)

Աստանօր ճառագայթ ճշմարտութեան ի հայաստանս փայլէր աշխարհ. (Խոր. հռիփս.։)

Աստանօր ենանոս ընկեցաւ ի պատուոյն։ Աստանօր ամենայն հայք հարկեցան հռովմայեցւոց. (Յհ. կթ.։)

Աստանօր տեսեալ մտացս իմաստիւ զապագայիցն դիպուածս։ Աստանօր ի սոյն ամանակի. (Նար.։)

Ոչ իմ կամքս եղիցին, այլ քոյդ. երկուս կամս աստանօր ցուցանէ. (Աթ. ՟Ա։)

Ահա աստանօր փոխանակ սեռի առաւ արհեստն. (Սահմ. ՟Դ։)

Աստանօր աքիլլեայ չէմքն են ծանօթք. (Պիտ.։)

adj.

Որ ինչ աստ կամ յաստի կեանս է. արդի. աս տեղի, հիմակուան.

Զաստանօր կենացս պէտս պատրաստէ. (Պիտ.։)

Յաստանօր մեծութիւնս եդեալ զյոյս իւր։ Յաստանօր կենացս, որ լի է դառնութեամբ. (Սարգ. յկ. ՟Է։ եւ Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Է։)

Ի վե՛ր ընթացիր յաստանօր ուրախութիւնս (երկնից). (Աթ. ի ստեփ.։)