va.

to cure, to heal, to restore to health or to life, to resuscitate;
— զմիտս, to undeceive.

ն.

ὐγιάζω. sano. Ողջացուցանել. բժշկել. ապաքինել. ըռընտեցնել.

Գթածաբար առողջացուսցես. (Նար. ՟Ժ՟Ը։)

Առողջացոյց աստուածապէս։ Առողջացո՛ դարձեալ կրկին. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես առողջացուցանեմ
դու առողջացուցանես
նա առողջացուցանէ
մեք առողջացուցանեմք
դուք առողջացուցանէք
նոքա առողջացուցանեն
Imparfait
ես առողջացուցանեի
դու առողջացուցանեիր
նա առողջացուցանէր
մեք առողջացուցանեաք
դուք առողջացուցանեիք
նոքա առողջացուցանեին
Aoriste
ես առողջացուցի
դու առողջացուցեր
նա առողջացոյց
մեք առողջացուցաք
դուք առողջացուցէք
նոքա առողջացուցին
Subjonctif
Présent
ես առողջացուցանիցեմ
դու առողջացուցանիցես
նա առողջացուցանիցէ
մեք առողջացուցանիցեմք
դուք առողջացուցանիցէք
նոքա առողջացուցանիցեն
Aoriste
ես առողջացուցից
դու առողջացուսցես
նա առողջացուսցէ
մեք առողջացուսցուք
դուք առողջացուսցջիք
նոքա առողջացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ առողջացուցաներ
դուք մի՛ առողջացուցանէք
Impératif
դու առողջացո՛
դուք առողջացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու առողջացուցանիջիր
դուք առողջացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու առողջացուսջի՛ր
դուք առողջացուսջի՛ք