vn.

to become like a lion.

չ.

Առիւծ լինել, որպէս դնի ի յն. կամ նմանել առիւծու. եւ մեծանալ կորեանն առիւծու. գազանանալ. առիւծ դառնալ.

Առիւծացաւ, եւ ուսաւ յափշտակել։ Առիւծացար ի մէջ ազգաց. (Եզեկ. ՟Ծ՟Թ. 3. 6։ ՟Լ՟Բ. 2.)

Ոչ կարծեցոյց զանձն առիւծացեալ. (Ոսկ.։ ես։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես առիւծանամ
դու առիւծանաս
նա առիւծանայ
մեք առիւծանամք
դուք առիւծանայք
նոքա առիւծանան
Imparfait
ես առիւծանայի
դու առիւծանայիր
նա առիւծանայր
մեք առիւծանայաք
դուք առիւծանայիք
նոքա առիւծանային
Aoriste
ես առիւծացայ
դու առիւծացար
նա առիւծացաւ
մեք առիւծացաք
դուք առիւծացայք
նոքա առիւծացան
Subjonctif
Présent
ես առիւծանայցեմ
դու առիւծանայցես
նա առիւծանայցէ
մեք առիւծանայցեմք
դուք առիւծանայցէք
նոքա առիւծանայցեն
Aoriste
ես առիւծացայց
դու առիւծասցիս
նա առիւծասցի
մեք առիւծասցուք
դուք առիւծասջիք
նոքա առիւծասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ առիւծանար
դուք մի՛ առիւծանայք
Impératif
դու առիւծացի՛ր
դուք առիւծացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու առիւծասջի՛ր
դուք առիւծասջի՛ք