adj.

that agitates or troubles the world;
agitated or troubled in the world.

adj.

Որ առնէ կամ կրէ զծուփս աշխարհի. աշխարհազբօս.

Եւ զիս պահեա՛ ի հեղեղէ՝ յաշխարհածուփ ալեաց չարին. (Յիսուս որդի.։)

Աշխարհածուփ խռովութիւնք, զբօսանք, հոգք, վարք. (Պիտ.։ Փարպ.։ Շ. ամենայն չար.։ Զքր. կթ.։)