s.

want of construction, unfurnished state, imperfection.

s.

Անպատրաստութիւն. անզարդութիւն.

Գտանէ յանհնարին վտանգս եկեալ զհիւղն քան զառաջին անկազմութիւնն. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անկազմութիւն անկազմութիւնք
accusatif անկազմութիւն անկազմութիւնս
génitif անկազմութեան անկազմութեանց
locatif անկազմութեան անկազմութիւնս
datif անկազմութեան անկազմութեանց
ablatif անկազմութենէ անկազմութեանց
instrumental անկազմութեամբ անկազմութեամբք