s.

Անպղերգութիւն. անձանձրոյթն լինել. համարաթլըգ.

Անծուլութիւն յաղօթս. (Նար. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անծուլութիւն անծուլութիւնք
accusatif անծուլութիւն անծուլութիւնս
génitif անծուլութեան անծուլութեանց
locatif անծուլութեան անծուլութիւնս
datif անծուլութեան անծուլութեանց
ablatif անծուլութենէ անծուլութեանց
instrumental անծուլութեամբ անծուլութեամբք