ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԻ. Յետս դառնալ անդրէն. դարձ առնել ի նոյն վիճակ.

Որով Երիքով տապալի, եւ Յորդանան անդրադարձի։ Գետն Յորդանանի՝ յետս անդրադարձի. (Մագ. մանուչ.։ եւ) (Գանձ.։)

Ի բաց կացեալ ի հայրենատուր հաւատոցն, եւ այժմ անդրադարձեալ՝ պաշտէ զԱստուած ոմն զխաչեալն. (ՃՃ.։)

Հողով գոյացելոցս ի նոյն անդրադարձիլ երկիր. (Պիտ.։)

Ի հողոյ ստեղծեալ մարդոյն անդրադարձիլ հրամայեցաւ. (Տօնակ.։)

Եւ փոխադարձիլ. հակադարձիլ. շրջուն դարձուածով ասիլ. ἁναστρέφεται, ἁντιστρέφεται. revertitur, controvertitur.

Ոչ անդրադարձի բանս. քանզի ո՛չ եթէ ամենայն՝ որ եւ Եղիազարոս, նոյն եւ աւարեան կարէ կոչիլ. (Թր. քեր.։)

Կատարեալ սահման այն է, որ անդրադարձի առ սահմանելին ... Յատուկն անդրադարձի առ այն՝ որոյ է յատուկ։ Անդրադարձելով՝ մարդ, դրամ. (Անյաղթ սահմ. եւ Պորփ.։)

Կամ ի հակառակն փոխիլ.

Եւ այսպէս անդրադարձեալ եղեւ մեզ տէրունական բանն, զի մեք վաստակեցաք, եւ այլք ի վաստակս մեր մտին. (Յհ. կթ.։)

Étymologie