adj.

mouthless, speechless.

adj.

Որ չունի զբերան խօսելոյ. անխօս. անբարբառ.

Մանկունքն լռեալ վասն Քրիստոսի վկայեցան, քանզի ոչ էին անբերան քան զՄկրտիչն. (Եփր. երաշտ.։)