adv.

ἁκατηγορῆτως. sine contradictione Անբամբաս՝ անստգտանելի եւ անդիմախօսելի օրինակաւ.

Աստուած յաւէտ՝ անբամբասաբար յամենայն արարածոցս երկրպագեալ. (Կիւրղ. գանձ.։)