Your research : 2 Results for լի

Լի եւ լի

adj.

brimful, replete, abundant, overflowing.


Լի, ոց

adj.

full;
superabundant, copious;

adv.

fully, completely, thoroughly, entirely;
perfectly;
լի առնել, to fill, to load, to heap;
զբազում լսելիս լի արար բանն, many have heard him;
լի լինել, cf. Լիանամ;
լի եւ լի, cf. Լիուլի;
լի ափով, ձեռօք, by handsful, profusely, generously;
լի աւաբաւ, loaded with booty;
լի փառօք, covered with glory;
լի աւուրք, full of years, old;
լի մտօք, sensible, judicious, wise;
լի երախտագիտութեամբ, full of gratitude, of affection, of faults;
զաւուրս տասն լի, ten entire days;
լի կատարեալ, բովանդակ, perfectly full, entire, complete, perfect, cf. Լիակատար;
լուսին լիով լուսով նկարեալ, full moon;
բաժակ գինի լի արկանել, a glass of wine full to the brim;
լի զհասակ մարմնոյն ունել, to be adult, to arrive at man's estate;
լի են բերանք նոցա ծաղու, they are full of laughter, of merriment;
լի ասացեր, you are quite right.


Entries' title containing լի : 2028 Results

Ագանելիք, լեաց

s.

clothes, attire, dress, garb, raiment.


Ազդելի

adj.

sensible;
sensitive.


Ազդելիք, լեաց

pl. s.

the senses.


Ալի, ալւոյ

s.

axle;
millstone;
pulley;
phantom.


Ալիասաստ

adj.

having large waves, swelling, stormy;
subject to tempests.


Ալիւր, ալեր, ալերբ

s.

meal, flour;
ցանել զ— ի վերայ, to powder or whiten with flour.


Ալիք, ալեաց

pl. s.

wave, billow, surge, swell of the sea;
gray hairs, old age;
ծաղկիլ ալեաց, խոնարհիլ յալիս, to grow gray-haired, to get old;
ալիս յարուցանել, to agitate the waves;
հերձանել՝ պատառել գալիս, to cleave the waves.


Ախորժալից

adj.

full of pleasure, agreeable.


Ախորժելի

adj.

desirable, pleasing, agreeable.


Ախտալից

adj.

full of diseases, ill;
vicious, bad, passionate.


Ածելի, լւոյ, լեաւ, լւով

s.

razor.


Ակնկալիք, լեաց

s.

cf. Ակնկալութիւն.


Աղաչելի, լւոյ, լեաց

adj.

suppliant, petitionary.


Աղետալի

adj.

cf. Աղէտալի.


Աղերսալի

adj.

cf. Աղերսալից.


Աղերսալից

adj.

full of supplication, suppliant.


Աղէտալի

adj.

cf. Աղէտաւոր.


Աղմկալից

adj.

tumultuous, noisy, full of confusion.


Ամբառնալիք, ալեաց

pl. s.

lever, a piece of wood to raise or move any burden.


Ամբոխալից

adj.

turbulent, riotous, seditious;
crowded, thronged, full of people.


Ամենագովելի

adj.

cf. Ամենագով.


Ամենափափաքելի

adj.

very much to be wished, most desirable.


Ամօթալի

adj.

shameful, disgraceful, ignominious, scandalous.


Definitions containing the research լի : 1017 Results

Աբեղայ, ից

s.

monk, friar;
լինել, to turn or become monk.


Ազգ, ի, աց

s.

nation, people;
generation;
race;
gender;
kind, sort, quality;
sex, age, epoch;
century;
manner, way;
Գիրք —ազգաց, Book of Judges;
յագէ յազգ, from age to age, from generation to generation;
ազգ Հայոց, the Armenian nation;
Անգլիացի յազգէ, of the English nation, English;
Ամերիկացի եմ ազգաւ, I am American by birth;
— կանանց, the female sex, the fair sex, the woman kind;
— մարդկան, the human kind, humanity;
ազգով, with all the nation;
մի —, the same, the same manner, equally;
ազգք ազգք բանասիրութեան, the different kinds of literature;
ազգք եւ ազինք, all nations, all people.


Ազդ

s.

sensation, feeling;
advice;
— առնել, to give notice or information, to notify;
to instruct;
to advise, to admonish;
to announce, to publish;
— առնել յառաջագոյն or կանխաւ, to precaution, to premonish, to put on guard;
լինել, to be aware of, to be informed of;
to be announced or published.


Ալ, ի

s.

cf. Ալի.


Ալեսաստ

adj.

cf. Ալիասաստ.


Ալէծուփ, Ալէկոծ

adj.

subject to tempests, tempest-beaten, floating, agitated, troubled;
— առնեմ cf. Ալէկոծեմ;
լինիմ, cf. Ալէկոծիմ.


Ախտակից

adj.

that has the same sickness;
compassionate;
լինել ումեք, to have compassion, pity on some one, to compassionate.


Ակնկառոյց

adj.

that looks attentively;
լինել, to regard with attention or pleasure.


Ահ, ի, իւ, ահք, ից, իւք

s.

fear, dread, fright, terror;
— արկանել, to frighten, to terrify, to intimidate;
— յահի լինել՝ զահի հարկանիլ, to fear, to be seized with alarm;

adv.

առ ահի, for fear, lest;

adv.

ահ ընդ ահ, with fear, with a timid air.


Ահաբեկ

adj.

terrified, dismayed, thunderstruck;
— առնել, to terrify, to frighten, to dismay;
լինել, to be frightened or dismayed.


Ահաբեկիմ, եցայ

vn.

cf. Ահաբեկ լինել.


Աղաչաւոր, ի, աց

adj.

cf. Աղաչելի.


Աղմուկ, մկի, աւ, աց

s.

alarm, noise, uproar, tumult, bustle;
squabble, fray, scuffle, broil, quarrel, contest;
disorder, confusion;
clamour, riot, rising, sedition, revolt, revolution;
plot, intrigue;
— առնել՝ յարուցանել, յարուցանել աղմուկս շփոթից, աղմուկս յուզել, to trouble, to disturb, to alarm, to embroil, to excite to mutiny or sedition;
զաղմկաւ լինել, to be troubled, in confusion, agitated, embroiled.


Ամենայն, ի, իւ, ից

adj. s.

all, total, whole;
each, every;
all, every thing;
— ոք, every one;
who ever, whosoever, whatever, whatsoever;
— ինչ, every thing, whatever;
ամենայնիւ, յամենայնի, altogether, entirely, quite;
— ուստեք, from all sides, from all parts;
— ուրեք, ընդ — տեղիս, every where, in all places;
զգիշերն —, all the night;
զ— աւուրս, every day;
յառաջ քան զ—, before all;
յետ —ի after all;
պատրաստ լինել —ի, to be ready for every thing;
ի վեր քան զ—, above all or every thing.


Ամնռունչ, մռնչի

cf. Անմռչելի.


Ամօթ, ոյ, ով

s.

shame, confusion, abashment;
bashfulness;
ignominy, turpitude;
baseness;
յ— առնել, to put to shame, to confound;
յ— լինել՝ զամօթի հարկանել, to be ashamed, to be confounded, to blush;
—ք, privy parts.


Ամօթոյ, ոյք

pl. s.

cf. Ամօթալիք.


Այգ, գոյ, գու, ուէ, գուց

s.

daybreak, dawn, aurora;
day-light, morning;
ընդ այգն, ընդ այգս այգուն, այգուցն, at day-break, at the dawn of day, in the morning;
լինել cf. Այգանամ;
յայգուէ մինչեւ յերեկոյ, from morning till night.


Այլ, այլոյ, այլում, յայլմէ

adj.

another, other;
different, unlike;
some;
—ով ճանապարհաւ, by another way;
—ով օրինակաւ, in another manner;
—ոք, another;
եւ ոչ — ոք, even another;
յայլմէ կողմանէ, another side, the other side;
— է ասել եւ — գործել, it is one thing to say, another to do;
եւ այլն, —ովքն հանդերձ, and so on;
— ընդ այլոյ, one for another, pellmell;
— յայլմէ լինել, to lose one's presence of mind, to be overcome by joy or fear;
ոչ — իւիք, in no other way;
— ընդ —ոյ ասել, to say equivocally, ambiguously.


Այլակերպ, ից, աց

adj.

transformed, transfigured;
changed, metamorphosed;
different, unlike;
disguised, masked;
յայլակերպս, incognito, in disguise;
յայլակերպս լինել, to be masked, to be in disguise, to disguise ones self;
to be transfigured;
to be metamorphosed, to be transformed;
— յորջորջումն, allegory, metaphor.


Այպն

s.

raillery, mockery, derision;
— կատականաց, ignominy, contempt;
— առնել, — եւ կատակ առնել, — կատականաց առնել, to jeer, to deride, to mock, to ridicule, to rail, to insult, to despise, to scorn;
լինել, to be derided or a laughing-stock.


Այր, առն, յառնէ, արամբ, արք, արանց

s.

man;
husband, spouse;
person;
youth, young man;
— երեւելի, personage;
— իւրաքանչիւր, every one, every person, every body;
— ոք, a person, some one;
— ընդ արամբ, — զարամբ, in competition;
with emulation;
— ցընկեր, one to another;
ընդ — եւ ընդ կին, the men as well as the women, both men and women;
առ —, յայր, each person, a head, a man;
առն տալ, to marry;
առն՝ արանց լինել, to get, to be married;
վատ արանց, coward;
քաջ արանց, brave, courageous;
— խաղաղութեան, peaceful man;
— գործոյ, ingenious, active man;
— զօրութեան, valorous man;
— մահու, guilty, worthy of death;
— պատերազմի, belligerous, warlike, martial;
արք արեանց, sanguinary, bloody men;
— Աստուծոյ, man of God.


Անբժշկական

adj.

cf. Անբժշկելի.


Անբուժ

adj.

cf. Անբուժելի.


Անբուժական

adj.

cf. Անբուժելի.


Անգարշ

adj.

that does not disgust;
լինել, not to disgust.


Անգէտ

adj.

ignorant, unlearned, stupid, awkward;

յանգէտս, ignorantly, inadvertently;
at all events, at all hazards;
յանգէտս լինել, to connive, to dissemble.


Անդնդասոյզ

adj.

plunged, submerged, precipitated in an abyss;
engulfed;
լինել, to plunge, to engulf, to sink to the bottom;
— առնել, to submerge, to precipitate, to sink.


Անդնընկէց

adj.

tilter;
լինել, to tilt;
— խաղարկութիւն, joust, tournament.


Աներ, ոյ

s.

wife's father, father-in-law;
Լիբանանու or Լիբանաներ, Antilibanus.


Աներեւոյթ, ութի, ից

adj. adv.

invisible, vanished;
imperceptible, insensible;
—, յ—ս լինել, to vanish, to disappear, cf. Աներեւութանամ;
լինելն, disappearance;

gr.

infinitive;

adv.

Աներեւոյթ, Յաներեւոյթս, աներեւութաբար, invisibly.


Անընկալ

adj.

cf. Անընդունելի;
լինել, to be inadmissible.


Անծանօթ, ից

adj.

ignorant;
unknown;
foreign;
ignoble, obscure;

adv.

յանծանօթս, ignorantly, unwittingly;
incognito, without being known;
յանծանոթս — լինել, to be in disguise;
to feign or counterfeit.


Անկասկած, ից

adj.

sure, certain, indubitable;

adv.

cf. Անկասկածելի.


Անկասկածաբար

cf. Անկասկածելի.


Անկողին, ղնոց, նից, նաց

s.

bed;
mattress;
nuptial couch;
— անպիտան, անարդ, truckle-bed;
խորշ անկողնոյ, alcove;
դնել յանկողնի, ննջեցուցանել, to put to bed;
գնալ յ—, ննջել, to go to bed;
փետրալից —, feather-bed;
յարդալից —, straw-bed;
—ս արկանել, to make a bed;
մտանել յ—, to go to bed;
յառնել յանկողնէ, to get up;
յարդարել զ—, to make the bed;
անկեալ դնել յանկողնի, to take to one's bed.


Անհաճոյ, ից

adj.

unpleasant, disagreeable, offensive;
disgustful;
— իմն օրինակաւ, disagreeably;
լինել, to displease;
to disgust.


Անհաւատ, ից

adj.

incredulous, unbelieving, infidel, irreligious;
incredible;
լինել, to disbelieve.


Անհետ

adj.

without vestige, untraced;
— առնել, to annihilate;
լինել, to be annihilated.


Անհետանամ, ացայ

vn.

cf. Անհետ լինել.


Անհետիմ, եցայ

vn.

cf. Անհետ լինել.


Անհնազանդ, ից

adj.

disobedient, refractory, rebellious;
լինել, to disobey.


Անհոգ, աց

adj.

negligent, heedless, indifferent, inattentive;
confident, sure;

adv.

Անհոգ, Յանհոգս, negligently, carelessly;
confidently;
indifferently;
յ—ս կալ՝ լինել, to be negligent or indifferent.


Անձկական

cf. Անձկալի.


Անձն, ձին, ձամբ, ձանց

s.

person;
hypostasis, personality;
creature, being;
soul;
mind;
heart;
myself, thyself, himself;
անձամբ, personally;
անձամբ անձին, by one's self, personally;
զանձամբ դառնալ, to turn back;
զանձամբ արկանել, to put on, յանձին բերել, to imitate;
յանձին ունել, to accept, to approve;
չառնուլ յ—, to refuse, to deny;
սիրէ նա զ— իւր, he loves himself;
վասն անձին եւեթ տամ պատասխանի, I only answer for myself;
երգնում յ— իմ, թէ այդ այդպէս է, on my soul, it is so;
զգաստանալ յանձին, to revive, to recover one's senses;
փոյթ ունի նա վասն անձին, he takes care of himself;
անձին առնել, to commit suicide;
եռն յանձին հարկանել, to boast of, to flatter one's self, to prick one's self;
յ— առնել, to recommend, to confide;
յ— լինել, to commend one's self, to have confidence in, to confide in, to be committed.


Անձնամատն

adj.

that betrays himself;
լինել, to betray one's self.


Անձնապահ, աց

adj.

on guard, cautions;

s.

royal guard, body-guard;
լինել, to be cautious, to be on guard.


Անձնապանծ

adj.

boastful, full of vanity;
լինել, to be extolled.


Անձնատուր

adj.

that surrenders;
addicted, subject;
determined, desperate;
լինել, to abandon himself, to be addicted;
to surrender, to capitulate;
to refer.


Անմասն

adj.

without share or portion, that does not participate;
bereft, destitute;
լինել, to be destitute, to be bereft;
— առնել, to deprive.