adj.

covered with leather.

adj.

Քեմխտոր պատեալ. փոկ. կաշիով պատած.

Հանեալ յասպազինէն զներդեայ քեմխտապատ պարանն, եւ կորովութեամբ ձգէ. (Խոր. ՟Բ. 82։)

Étymologie